Zgody:

Dla uczniów, którzy mają ukończone 18 lat:

Mam ukończone 18 lat, Potwierdzam zgodę na warunki korzystania z systemu e-szkoleń na platformie pod adresem https://urszulanki.szkolenia24.org zawarte w niniejszym dokumencie.

Dla uczniów niepełnoletnich:

Nie mam ukończonych 18 lat i rejestruję się na platformie e-szkoleń. Potwierdzam, że otrzymałem zgodę rodziców/opiekunów, która została wysłana elektronicznie poprzez platformę Librus , na rejestrację i warunki korzystania z systemu e-szkoleń na platformie pod adresem https://urszulanki.szkolenia24.org zawarte w niniejszym dokumencie.

 

Regulamin i polityka prywatności platformy urszulanki.szkolenia24.org

Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym - Platformą szkolenia24.org

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

Formularz Rejestracyjny - formularz, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
Hasło - ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Platformę w procesie odzyskiwania hasła.
Nazwa użytkownika (Login) - unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
urszulanki.szkolenia24.org - wirtualna platforma dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://szkolenia24.org umożliwiająca dostęp do kursów, szkoleń na Platformie.
Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy.
Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając dane osobowe.
Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.

 

Korzystanie z Platformy
§ 3


Platforma dostępna jest dla nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu, pl. Nankiera 16.Poprzez przystąpienie do korzystania z Platformy użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
Niektóre obszary Platformy mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Platformy.
Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach informacyjnych.
Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe Użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla Platformy.

§ 4

Korzystanie z zasobów Platformy może wymagać logowania.

Rejestracja na Platformie
§ 5


Rejestracja Użytkownika obejmuje:
zaakceptowanie warunków Regulaminu,
prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce interentowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji.
Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.
Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.
Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do Platformy.Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

Dane osobowe

§ 8

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkowników platformy, ponadto może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO. . Dane podane przez użytkowników Platformy są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Administratora z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Administratora. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników Platformy podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi. RODO Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej Platformy takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, fotografia lub Twoje dane w koncie poczty elektronicznej czy koncie usłudze oferowanej przez Platformę. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies, bazach danych  lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Dane osobowe będą również przetwarzane przez pracowników Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu w zakresie organizacji szkoleń, dostępu do danych użytkowników.

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników platformy, wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o treści:

Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników urszulanki.szkolenia24.org. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do Platformy. Administrator platformy zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszenia poprzez wysłanie zapytania na adres Użytkownika zgodnie z tym wpisanym do bazy szkolenia24.org.

Zobowiązania Użytkownika 
§ 10

Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
Użytkownik powinien informować Właściciela Platformy, o zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji.

Zastrzeżenia prawne
§ 12

Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą. Właściciel Platformy nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

§ 13

Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.

§ 14

 

Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą Właściciela Platformy w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§ 15

Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody.

Ochrona danych osobowych
§ 16

Przesyłanie poprzez Platformę Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych.
Zebrane dane osobowe są administrowane przez WM Wojciech Mazurec z siedzibą w Wierzbicach i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych.

Dane przetwarzane są przez :

firmę hostującą serwis H88 SA z siedzibą w Poznaniu 

Zapisując się na szkolenie, dane osobowe będą przetwarzane przez Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu. 

§ 17

Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia poprzez zgłoszenie.

Zastrzeżenia techniczne
§ 18


Prowadzący Platformę nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
Prowadzący Platformę nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Prowadzącego Platformę, może on czasowo ograniczyć dostęp do Platformy przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Platformy.

Postanowienia końcowe
§ 19

Zarejestrowani Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 20

Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Prowadzący Platformę będą zamieszczane na Platformie.

§ 21

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 22

Wszelkie spory z Prowadzącym Platformę powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Prowadzącego Platformę.

wersja 1.0 z dnia 18.03.2020